Bekijk en download hier in PDF: Algemene Leveringsvoorwaarden

 


// Of lees hieronder de algemene huurvoorwaarden  //

 

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen Hero verhuur, gevestigd te Soesterberg, hierna te noemen Hero verhuur en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2 Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Zij kunnen zonder opgaaf van redenen door Hero verhuur worden ingetrokken
2-2 De overeenkomst van huur en verhuur van goederen, wordt eerst bindend voor Hero verhuur door haar bevestiging. Bij de uitvoering van de overeenkomst behoudt Hero verhuur zich geringe afwijkingen voor.

Artikel 3 Kredietwaardigheid.
Elke met Hero verhuur aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Hero verhuur van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Huurder zal toestaan dat Hero verhuur zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Hero verhuur zich zal wenden tot Juresta te Apeldoorn.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst.
4-1 Deze overeenkomst geldt voor een overeengekomen periode.
4-2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van de huurperiode geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 5 Levering en terugbezorging.
5-1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Hero verhuur op te halen en bij beëindiging van de huurovereenkomst bij Hero verhuur terug te brengen, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat Hero verhuur zich met het brengen en / of halen van de gehuurde goederen zal belasten.
Ook in laatstbedoeld geval geschiedt het brengen en / of halen van het gehuurde voor rekening van de huurder (zie artikel 6-2), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5-2 Indien bezorging en / of retournering is overeengekomen, vindt dat in principe plaats op c.q. vanaf de locatie, direct achter de deur op de begane grond. Onder locatie wordt in dat verband verstaan een plaats die voor Hero verhuur per vrachtwagen direct bereikbaar is.
5-3 Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Hero verhuur een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan het bedrag van de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Hero verhuur op verdere schadevergoeding.

Artikel 6 Huurprijzen en transportkosten.
6-1 De huurprijzen worden berekend per gehuurd goed en gelden voor de periode die tussen partijen van te voren is afgesproken en op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen exclusief B.T.W. en transportkosten. Deze laatste worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in rekening gebracht overeenkomstig het binnen het bedrijf van Hero verhuur geldende tarief. Voor verlenging van de huur of bij huur gedurende een ongebruikelijke periode zijn prijsopgaven op aanvraag verkrijgbaar.
6-2 Voor leveren en terugbezorgen gelden vaste tarieven, tenzij anders is overeengekomen.
6-3 Indien bij bezorgen en ophalen de afstand over de weg in kilometers tussen het bedrijf van Hero verhuur en de plaats van bestemming meer bedraagt dan de op dat moment geldende standaard, wordt de totale afstand vermenigvuldigd met de wettelijke kilometerprijs, als zodanig in rekening gebracht.
6-4 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
6-5 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 Plaatsing.
7-1 Indien de door de opdrachtgever gehuurde tent met toebehoren door Hero verhuur dient te worden geplaatst, wenst Hero verhuur op het moment van de reservering van de opdrachtgever te vernemen op welke plaats de tent dient te worden geplaatst. Deze plaats wordt alsdan ook in het contract vermeld.
Indien de tent wordt verplaatst door de opdrachtgever dient hij dit onmiddellijk aan Hero verhuur te melden.
Het terrein waar de tent moet worden geplaatst dient goed bereikbaar en bereidbaar te zijn en de ondergrond dient eveneens vlak en voldoende verhard te zijn.
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de locatie, alwaar hij de gehuurde tent geplaatst wil hebben, tot op maximaal 10 meter afstand te bereiken is met zwaar verkeer. De opdrachtgever zal Hero verhuur vrijwaren van alle schade en kosten welke mochten ontstaan als gevolg van het niet of slecht bereikbaar zijn van de locatie met zwaar verkeer.
7-2 Indien het terrein en / of de toegangsweg naar het terrein of gebouw onvoldoende verhard is dan wel ongeschikt is om met zwaar verkeer te bereiden is Hero verhuur bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Hero verhuur hiertoe overleg met de opdrachtgever hoeft te plegen en zijn de extra kosten die hierdoor ontstaan voor rekening van de opdrachtgever.
7-3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de eigenaar van het terrein of gebouw zijn goedkeuring verleent voor het plaatsen van een tent gedurende de gehele huurperiode. De opdrachtgever vrijwaart Hero verhuur voor aansprakelijkheid voor schade aan het terrein welke door plaatsing kan ontstaan.
7-4 De opdrachtgever is verplicht bij sneeuwval onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen, zodat volledige ontdooiing gegarandeerd is in verband met instortingsgevaar zodra er sneeuw op de tent ligt.

Artikel 8 Leveringstermijn.
Indien Hero verhuur zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Hero verhuur er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 9 Personeel van Hero verhuur.
Indien de huurder bij het laden en / of lossen en / of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruikt maakt van de diensten van werknemers van Hero verhuur, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook ter zake is huurder derhalve tegenover Hero verhuur aansprakelijk.

Artikel 10 Controle op goede staat van de goederen.
10-1 De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op aantallen en gebreken te hebben gecontroleerd. Bij constatering van gebreken dient de huurder deze onverwijld, d.w.z. op de dag van aflevering van de goederen, aan Hero verhuur te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht worden in juiste aantallen te zijn afgeleverd en zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 11 Verplichtingen huurder.
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van de huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. de gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings/gebruiksvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en / of overhandigd, te behandelen;
b. geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c. Hero verhuur te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d. aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Hero verhuur te vrijwaren daarvan;
e. onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Hero verhuur te doen geschieden.

Artikel 12 Waarborgsom.
12-1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Hero verhuur een door hem vast te stellen waarborgsom te overhandigen.
12-2 Hero verhuur behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie / reiniging als in artikel 18 (Opzegging / ontbinding)
lid 2 bedoeld.
12-3 Hero verhuur is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Hero verhuur heeft voldaan, aan de huurder terug te geven. Hero verhuur is aan de huurder geen rente verschuldigd over de termijn waarin zij de waarborgsom onder zich heeft gehad.

Artikel 13 Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc., waaronder ook schade ten gevolge van brand.

Artikel 14 Schade en gebreken.
14-1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Hero verhuur te melden. Zonder toestemming van Hero verhuur mag de huurder niet tot reparatie van het gehuurde overgaan.
14-2 Veranderingen en / of reparatie aan de gehuurde goederen zal Hero verhuur slechts in haar eigen, of in een door haar aangewezen werkplaats (laten) verrichten.
14-3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits deze goederen voorradig zijn. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
14-4 Hero verhuur is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde goederen terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
14-5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 15 Aansprakelijkheid.
15-1 Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Hero verhuur in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Hero verhuur ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
15-2 Hero verhuur is niet aansprakelijk in geval zij de goederen niet of niet op tijd kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van de vorige huurder(s) met betrekking tot die goederen.

Artikel 16 Mededelingsverplichtingen huurder.
16-1 Huurder dient Hero verhuur onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Hero verhuur dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
16-2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de huurovereenkomst.

Artikel 17 Annulering.
Indien de huurder de overeenkomst annuleert en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Hero verhuur een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden, waarbij Hero verhuur 15% van de overeengekomen nettoprijs met een
minimum van € 50,00 in rekening mag brengen.
De schadeloosstelling bedraagt:
-bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 15% van de totale prijs,
-bij annulering tot 14 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totale prijs,
-bij annulering tot 7 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totale prijs,
-bij annulering tot 2 dagen voor de ingangsdatum 90% van de totale prijs,
-bij annulering binnen 2 dagen voor de ingangsdatum 100% van de totale prijs.

Artikel 18 Opzegging / ontbinding.
18-1 De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Hero verhuur. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Hero verhuur bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 48 uur in acht te nemen.
18-2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde aantallen en conditie, waarin zij zijn verstrekt en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Hero verhuur worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat er goederen ontbreken of gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Hero verhuur gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. Een eventueel verlies of beschadiging van de goederen wordt bij aankomst voor beide partijen in het magazijn van Hero verhuur door telling bindend vastgesteld.
18-3 Indien de huurder met enige verplichting uit de met Hero verhuur gesloten overeenkomst in gebreke blijft is zij bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren.
18-4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Hero verhuur gerechtigd bij wijze van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Hero verhuur op verdere schadevergoeding.

Artikel 19 Vervanging.
Indien huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Hero verhuur terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Hero verhuur een door haar te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 20 Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken – ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt – zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 21 Retentierecht.
Wanneer Hero verhuur goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Hero verhuur heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 22 Betaling.
22-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen
na indiening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22-2 Hero verhuur is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
22-3 Hero verhuur is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.
De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II, voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim verkeert. Voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim verkeert gelden de wettelijke tarieven in het geval het een vordering op een consument betreft.
Indien sprake is van een vordering op een bedrijf is Hero verhuur gerechtigd 15% incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 125.00.

Artikel 23 Toepasselijk recht.
Op alle door Hero verhuur gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Hero verhuur, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 25 Wijziging van de voorwaarden.
Hero verhuur is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, De wijzigingen treden inwerking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Hero verhuur zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de huurder toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de huurder in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.